Strop Akermana

6 września 2016Bez kategorii Standard

Strop Akermana jest powszechnie stosowanym w polskim budownictwie stropem gęstożebrowym. Wypełnienie stropu stanowią pustaki ceramiczne o wysokości 18 lub 20cm. Rozstaw osiowy żeber stropu wynosi 31cm a obliczeniowa szerokość żebra 7cm. Grubość górnej płyty betonowej wynosi od 3 do 4cm, zależnie od wartości i rodzaju obciążenia zmiennego.

W przypadku gdy obciążenie użytkowe nie przekracza 1,5 kN/m2 stropy Akermana mogą być też wykonywane bez górnej płyty betonowej. Jeśli potrzebna jest większa wysokość stropu, na pustakach ceramicznych ułożyć można cegłę dziurawkę, przy czym w trakcie betonowania należy zachować szczególną ostrożność, aby nie strącić dziurawki z pustaka.
Po wypoziomowaniu ścian wykonuje się deskowanie dla pustaków Akermana. Deskowanie podpiera się stemplami z okrąglaków o średnicy nie mniejszej niż 14cm. Na nich układa się poprzecznie rygle z desek grubości co najmniej 38mm. Stemple powinny być stężone deskami o grubości 24 ÷ 32 mm, przybitymi do nich na krzyż. Na ryglach układa się deskowanie z prześwitami, rozmieszczonymi w taki sposób, aby pod żebrem znajdowała się deska. Jednocześnie ze stropem wykonuje się wieniec żelbetowy dookoła budynku na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nośnych, który usztywnia ściany budynku i zmniejsza ugięcia stropu. Wieniec należy zbroić czterema prętami o średnicy nie mniejszej niż 10mm. Strzemiona w wieńcach wykonywane są z prętów okrągłych o średnicy 4,5 ÷ 6mm.
Zbrojenie żebra wykonuje się po ułożeniu pustaków w postaci jednego pręta o średnicy nie mniejszej niż 10mm. Co drugi pręt zbrojenia dolnego żebra jest w odległości około 1/5 rozpiętości stropu odgięty do góry i zakotwiony ze skrajnym zbrojeniem wieńca. Strzemiona wykonane z prętów okrągłych o średnicy 4,5 ÷ 6mm rozmieszcza się co 30cm, zagęszczając rozstaw przy podporach. Zaleca się, aby wysokość konstrukcji stropu była nie mniejsza niż 1/30 rozpiętości stropu – w stropach ciągłych i częściowo zamocowanych i 1/25 rozpiętości stropów wolnopodpartych. Szczegółowe wytyczne dotyczące zbrojenia żeber głównych określa odnośna norma.

Strop Akermana od strony poddasza nieużytkowego należy docieplić warstwą styropianu o grubości 13cm w przypadku pustaków wysokości 18cm i grubości 12cm w przypadku pustaków wysokości 20cm, przykrytą wylewką cementową grubości 4cm.

Strop CERAM-45 B

Strop CERAM-45B jest gęstożebrowym stropem o konstrukcji ceramiczno-żelbetowej wykonywanym na budowie z gotowych elementów w postaci belek stalowo-ceramicznych i ceramicznych pustaków o wysokości 20cm. Belki stropowe mają różne długości od 2,37 do 5,97m ze stopniowaniem co 0,3m i są układane w rozstawie 45cm. Po ułożeniu belek i pustaków całość zalewana jest betonem B-15 o grubości 3 cm stanowiącym górną płytę stropową. Całkowita wysokość konstrukcyjna stropu wynosi 23cm.
Belki prefabrykowane typu CERAM stanowią element konstrukcyjny żebra i składają się z dolnego pasa złożonego z kształtek ceramicznych szerokości 12 cm, wysokości 4 cm oraz zbrojenia złożonego z trzech prętów stalowych, z których dwa znajdują się w pasie dolnym a jeden pręt w pasie górnym. Pręty połączone są strzemionami stalowymi o średnicy 4,5 mm ułożonymi w formie kratownicy o przekroju trójkątnym. Przy większych rozpiętościach belek pas dolny wzmocniony jest dodatkowo jednym lub dwoma prętami stalowymi w celu spełnienia warunku nośności.

Stropy typu F

Są to stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe grubości 22cm i rozpiętości modularnej od 2,4 do 6,0m, ze stopniowaniem co 30cm. Mają one taką samą konstrukcję jak stropy typu Fert. Składają się z prefabrykowanych belek stalowo-ceramicznych, pomiędzy którymi znajdują się wypełniacze w postaci pustaków ceramicznych o szerokości 32 lub 52cm i wysokości 18 lub 17,5cm. Na budowie po ułożeniu belek i pustaków układa się beton, wypełniający przestrzeń pomiędzy belką a pustakiem i tworzący płytę o grubości 4 lub 4,5cm.
Rozróżnia się dwa rodzaje stropów F-45 o rozstawie belek co 45cm, wysokości pustaków 18 cm i grubości płyty 4 cm i strop F-60 o rozstawie belek co 60cm, wysokości pustaków 17,5 cm i grubości płyty 4,5cm. Stropy typu F różnią się od stropów Fert tylko tym, że mają mniejszą grubość i inny kształt pustaków. Natomiast konstrukcja belek stalowo-ceramicznych jest taka sama.

Strop JS

Tanim i szybkim rozwiązaniem stosowanym do wykonania stropów i stropodachów w budownictwie jedno i wielorodzinnym oraz w obiektach przemysłowych i handlowych jest system JS. Elementem podstawowym używanym do konstrukcji stropu JS jest styropianowa płyta szalunkowa, stanowiąca integralną część stropu (szalunek tracony). Płyta wykonana jest ze styropianu samogasnącego i wzmocniona dwoma stalowymi profilami. Dostępne są trzy rodzaje płyt szalunkowych oraz styropianowe nakładki, które umożliwiają projektowanie pięciu typów stropów o różnej grubości płyty wylewanej na szalunku. Zastosowanie systemu JS daje znaczne oszczędności finansowe, wynikające z braku konieczności stosowania dodatkowego ocieplenia stropu, łatwego poprowadzenia w stropie instalacji, a przede wszystkim montażu stropu bez użycia dźwigów i dodatkowych szalunków. Podczas zbrojenia i wylewania stropu, styropianowe płyty szalunkowe podparte są stemplami, które usuwa się po uzyskaniu przez strop pełnej wytrzymałości. Dodatkową zaletą stropu wykonanego przy użyciu styropianowej płyty szalunkowej jest jego niewielki ciężar.
Styropianowe płyty szalunkowe posiadają wysoką izolacyjności cieplną i dźwiękową, lecz nie przenoszą obciążeń zewnętrznych. Obciążenia zewnętrzne przenoszone są przez belki i betonową płytę stropu.
Płyty w zależności od potrzeby można przycinać na dowolny wymiar lub mogą być dostarczone wg wymiarów zgodnych z projektem i zamówieniem. Ze względu ma mały ciężar płyty transport płyt wykonywany jest ręcznie i nie wymaga używania dodatkowych urządzeń dźwigowych. Płyty szalunkowe należy układać na ścianach a głębokość oparcia nie może być mniejsza niż 50mm. Przed ułożeniem szalunków mury powinny być wyrównane i wypoziomowane warstwą zaprawy cementowej. Należy również zamontować i wypoziomować podpory montażowe w rozstawie nie większym niż 2,0 m. Podparcie montażowe powinno być wykonane na całej długości płyt a szerokość podpory montażowej nie może być mniejsza niż 100mm. Płyty należy układać ściśle, jedna obok drugiej, prostopadle do rozpiętości stropu. Na ułożonych płytach szalunkowych należy przed rozpoczęciem zbrojenia stropu ułożyć 2-3 deski w celu poruszania się po nich, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia płyt, po czym można przystąpić się do ułożenia zbrojenia wieńca i stropu.
Mieszankę betonową układa się po zakończeniu montażu zbrojenia w żebrach, płycie nadbetonu oraz wieńcach i innych elementach przewidzianych w dokumentacji. Ułożoną masę betonową należy zagęszczać mechanicznie. Rozdeskowanie elementów stropu i usunięcie podpór montażowych może nastąpić dopiero po osiągnięciu przez beton 70% wytrzymałości projektowej.
Wykończenie stropu od strony sufitu można wykonać na kilka sposobów. Na wykonany strop można nałożyć cienką warstwę masy klejowej, w której zatapia się siatkę z włókna szklanego lub polipropylenowego. Tak wykonany tynk można następnie pomalować. Można również sufit wyłożyć kasetonami ozdobnymi. W tym celu na wykonany strop nakłada się cienką warstwę gruntującą z kleju do styropianu a po jej wyschnięciu układa się kasetony mocowane do sufitu na kleju. Można też wyłożyć sufit płytami gipsowymi lub wykonać sufit podwieszony. W płycie SJ znajdują się dwa kształtowniki stalowe, które oprócz usztywnienia płyt są przewidziane do mocowania przy pomocy blachowkrętów płyt gipsowych i sufitów podwieszanych.