Strop Thermomur

6 września 2016Bez kategorii Standard

Strop w systemie THERMOMUR jest to typowy strop gęstożebrowy wykonany przy użyciu kształtek styropianowych TH-5 i TH-6 oraz powszechnie dostępnych belek stropowych typu TERIVA, Fert, DZ lub innych zgodnie z dokumentacją techniczną. Montaż stropu rozpoczyna się od ułożenia pierwszej belki w odległości 66cm liczonej od wewnętrznej krawędzi ściany nośnej do osi belki. Przestrzeń między belką a ścianą wypełnia się elementami TH-6. Kolejne belki stropowe leżą w odległości osiowej 76cm a przestrzeń między nimi wypełniana jest elementami TH-5.Ostatnui element stropu leżący na ścianie nośnej to też odpowiednio przycięty element TH-5. Ponieważ każdy element stropowy posiada dwa prostokątne gniazda o wymiarach 4x2x8 cm, zaleca się włożenie do nich w czasie montażu odpowiednio dociętych klocków drewnianych. Pozwoli to na prosty montaż sufitu podwieszanego lub płyty gipsowo-kartonowej. Na tak ułożone elementy wylewany jest beton najczęściej klasy B25 na równo z kształtką wieńcową grubości 7,5cm. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy belki i płyty nadbetonu w płycie powinna być umieszczona siatka z prętów o średnicy minimum 4,5 mm i oczkach 10cm powiązana ze zbrojeniem wieńca. Montaż stropu THERMOMUR odbywa się bez użycia ciężkiego sprzętu dźwigowego.

Stropy filigran

Stropy filigran pomimo wielu zalet ciągle są jeszcze w Polsce mało znane i rzadko stosowane, zwłaszcza w domach jednorodzinnych. Konstrukcja tego stropu składa się z przygotowywanych w zakładzie produkcyjnym prefabrykowanych cienkich płyt żelbetowych, będących częścią zespolonego stropu żelbetowego. Płyty grubości 4,5-7cm są zbrojone stalowymi kratownicami przestrzennymi oraz dodatkowymi prętami układanymi równolegle i prostopadle do kratownic. Ze względów konstrukcyjnych całkowita wysokość stropu łącznie z warstwą nadbetonu nie może być mniejsza niż 12cm. Kratownice stalowe usytuowane są równolegle do dłuższego boku płyty w rozstawie nie większym niż 0,75m. Na budowie w strefie podporowej układa się zbrojenie dodatkowe. Zespolenie dwóch warstw stropu prefabrykowanej i monolitycznej – wylewanej na budowie zapewniają częściowo zabetonowane w stropie stalowe kratownice przestrzenne oraz chropowata powierzchnia płyt prefabrykowanych. Kratownice stalowe nadają płytom prefabrykowanym odpowiednią sztywność w czasie transportu oraz podczas wykonywania stropu.

Kształt płyt, a tym samym kształt stropu może być prostokątny, trójkątny, trapezowy, półkolisty, łukowy i nieregularny. W płytach można wykonywać wszystkie niezbędne otwory i wycięcia na krawędziach przewidziane w dokumentacji budynku. Dowolnie można przyjmować również wymiary płyt prefabrykowanych. W praktyce jednak maksymalna szerokość płyt nie przekracza 2,7m, a długość 12,0m.

Płyty prefabrykowane wykonuje się wyłącznie na konkretne zamówienie. Produkcję poprzedza opracowanie projektu konstrukcyjnego, w którym dobiera się rozkład poszczególnych płyt w stropie oraz ich kształt. W zależności od wielkości i rodzaju obciążenia stropu oraz sposobu podparcia określa się również zbrojenie stropu. W gotowym projekcie oprócz obliczeń wytrzymałościowych znajduje się rysunek przedstawiający rozkład płyt w stropie oraz szczegółowe rysunki konstrukcyjno-montażowe poszczególnych płyt. W projekcie określony jest również rozstaw podpór montażowych.

Prefabrykaty przygotowuje się w zakładzie produkcyjnym na stołach montażowych z betonu klasy minimum B25. Następnie płyty przewozi się na budowę i tam układa się przy pomocy dźwigu zgodnie z załączonymi do projektu rysunkami montażowymi. Przed przystąpieniem do montażu płyt należy ustawić podpory montażowe w rozstawie określonym w projekcie a na podporach stałych ułożyć wyrównawczą warstwę zaprawy cementowej grubości 2cm.

Po ułożeniu płyt zbroi się wieńce i układa dodatkowe zbrojenie warstwy monolitycznej przewidziane w projekcie. Otwory w stropie zabezpiecza się przed wypełnieniem mieszanką betonową. Kratownice przechodzące przez światło otworu pozostawia się w prefabrykacie aż do czasu usunięcia podpór montażowych, a następnie wycina. Styki płyt zbroi się siatką lub prętami o średnicy 6-8mm. Na tak przygotowaną konstrukcję układa się warstwę betonu klasy minimum B20, betonując jednocześnie wieńce na ścianach oraz podciągi. Strop typu filigran łączy w sobie zalety stropów prefabrykowanych oraz możliwości konstrukcyjne stropów monolitycznych, Dzięki zastosowanej technologii występuje znaczne skrócenie czasu wykonywania stropu na budowie, ponieważ eliminuje się deskowania, bowiem płyty prefabrykowane, będąc elementem konstrukcji, pełnią jednocześnie rolę deskowania traconego.

Nieskomplikowany jest także montaż stropu a konstrukcja nie wymaga wykonywania żeber rozdzielczych. Ewentualne wzmocnienie stropu można wykonać w zakładzie produkcyjnym zagęszczając zbrojenie. Ponieważ powierzchnia płyt od strony sufitu jest bardzo gładka, toteż prace wykończeniowe na suficie sprowadzają się do zaszpachlowania styków płyt i pomalowania sufitu lub położenia tapety. W płytach prefabrykowanych już na etapie wykonania płyty w zakładzie produkcyjnym można umieścić puszki elektryczne i wykonać bruzdy do prowadzenia kabli elektrycznych.

Płytami filigran można przekrywać duże rozpiętości a strop może mieć praktycznie dowolny kształt. Natomiast niewątpliwą wadą tego typu stropu jest konieczność użycia do jego montażu urządzeń dźwigowych. Strop typu filigran wymaga bardzo precyzyjnego wykonania ścian. Muszą być one wykonane z dużą precyzją i usytuowane dokładnie w zaprojektowanych osiach, gdyż płyty prefabrykowane produkowane są z dużą dokładnością i nie ma możliwości korygowania ich wymiarów na budowie.

Stropy szklano – żelbetowe

Na koniec warto wspomnieć o nietypowych stropach szklanych. Stropy są wykonane jako żelbetowa płyta z zabetonowanymi w niej kształtkami szklanymi, które umożliwiają przenikanie światła przez strop. Kształtki mogą być kwadratowe, prostokątne lub okrągłe a ich barwa również może być różnorodna.